สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 132 หน่วยงาน
1. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: อังคาร 17 มค. 66 17:19 น.
2. รับแล้วค่ะ
3. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 17 มค. 66 18:10 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 17 มค. 66 18:34 น.
5. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 17 มค. 66 19:01 น.
6. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 06:27 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 07:37 น.
8. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 07:56 น.
9. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:08 น.
10. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:12 น.
11. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:17 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:23 น.
13. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:24 น.
14. รับแล้วค่ะ
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:25 น.
16. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:25 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:27 น.
18. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:28 น.
19. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:29 น.
20. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:31 น.
21. รับแล้วค่ะ
22. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:35 น.
23. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:35 น.
24. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:38 น.
25. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:40 น.
26. ัรับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:40 น.
27. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:45 น.
28. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:47 น.
29. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:47 น.
30. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:47 น.
31. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:47 น.
32. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:48 น.
33. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:48 น.
34. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:52 น.
35. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : รพ.สต.วังกะพี้
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:53 น.
36. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:54 น.
37. ได้รับเเล้วคะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:55 น.
38. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:55 น.
39. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:57 น.
40. ไดัรับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:57 น.
41. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.เมือง)
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:58 น.
42. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:59 น.
43. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 08:59 น.
44. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:02 น.
45. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:06 น.
46. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:07 น.
47. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:09 น.
48. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:15 น.
49. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:15 น.
50. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:15 น.
51. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:18 น.
52. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:18 น.
53. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:19 น.
54. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:20 น.
55. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:21 น.
56. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:22 น.
57. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:22 น.
58. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:23 น.
59. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.ทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:23 น.
60. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:24 น.
61. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
62. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:25 น.
63. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:27 น.
64. 314 รับแล้วคร้บ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:27 น.
65. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:28 น.
66. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:36 น.
67. ได้รับเมล์แล้วขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:37 น.
68. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:37 น.
69. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:38 น.
70. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:40 น.
71. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:40 น.
72. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : รพ.สต.ปางหมิ่น
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:41 น.
73. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:47 น.
74. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:47 น.
75. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:48 น.
76. รับแล้วส่งต่อ (ฝอ.3)
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:50 น.
77. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:52 น.
78. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:53 น.
79. รับแล้ว
80. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:55 น.
81. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:56 น.
82. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:57 น.
83. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 09:58 น.
84. รับแล้วค่ะ
85. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:26 น.
86. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:28 น.
87. พิสูจน์หลักฐานอุตรดิตถ์ ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:35 น.
88. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:40 น.
89. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
90. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:56 น.
91. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 10:59 น.
92. รับแล้ว
หน่วยงาน : การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 11:01 น.
93. รับแลัวคะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 11:01 น.
94. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 11:11 น.
95. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 11:29 น.
96. ได้รับแล้วครับ
97. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 12:42 น.
98. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 12:45 น.
99. ได้รับแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 13:02 น.
100. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 13:37 น.
101. รับแล้ว
102. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 14:25 น.
103.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 14:40 น.
104. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 14:54 น.
105. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.คีรีทอง
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 15:06 น.
106. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 15:30 น.
107. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 18 มค. 66 16:48 น.
108. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 08:24 น.
109. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 08:31 น.
110. ได้รับข้อความแล้ว
หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 09:02 น.
111. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 09:04 น.
112. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 09:37 น.
113. รับแล้วค่า
หน่วยงาน : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 10:11 น.
114. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 10:44 น.
115. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 13:01 น.
116. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.หาดล้า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 19 มค. 66 14:07 น.
117. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 20 มค. 66 10:22 น.
118. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรลับแล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 20 มค. 66 11:05 น.
119. ...
120. รับแล้ว
121. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 20 มค. 66 16:19 น.
122. ได้รับเอกสารแล้วขอบคุณครับ
หน่วยงาน : หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1
รับเมื่อ :: จันทร์ 23 มค. 66 08:44 น.
123. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 23 มค. 66 09:12 น.
124. ได้รับแล้วค่ะ รพ.สต.สองห้อง
หน่วยงาน : รพ.สต.สองห้อง
รับเมื่อ :: จันทร์ 23 มค. 66 09:27 น.
125. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 09:33 น.
126. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 12:50 น.
127. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
รับเมื่อ :: พุธ 25 มค. 66 14:40 น.
128. -
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4
รับเมื่อ :: จันทร์ 6 กพ. 66 15:38 น.
129. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 17 กพ. 66 14:35 น.
130. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 20 กพ. 66 13:36 น.
131. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พุธ 22 กพ. 66 15:54 น.
132. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 7 มีค. 66 11:37 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๒๘๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖