สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 202 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:45 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:45 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:47 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:49 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:49 น.
6. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:49 น.
7. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:49 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:50 น.
9. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:50 น.
10. ได้รับแล้วครับ
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:51 น.
12.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:52 น.
13. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:52 น.
14. ได้รับหนังสือเรียบร้อยคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:52 น.
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:52 น.
16. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:53 น.
17. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:53 น.
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:53 น.
19. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:53 น.
20. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:53 น.
21. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:54 น.
22. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:54 น.
23. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:56 น.
24. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:56 น.
25. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:58 น.
26. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:59 น.
27. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 10:59 น.
28. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:00 น.
29. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:00 น.
30. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:01 น.
31. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:03 น.
32. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:04 น.
33. ได้รับหนังสือแล้วครับ
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:05 น.
34. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:07 น.
35. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:08 น.
36. อบต.แม่พูล
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:08 น.
37. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:09 น.
38. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:10 น.
39. ีรับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:11 น.
40. ทต.จริม ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:14 น.
41. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:18 น.
42. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:18 น.
43. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:23 น.
44. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:23 น.
45. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:23 น.
46. ได้รับแล้วครับ
47. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:25 น.
48. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:25 น.
49. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:28 น.
50. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:29 น.
51. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:30 น.
52. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:36 น.
53. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:36 น.
54. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:38 น.
55. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:40 น.
56. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:40 น.
57. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:43 น.
58. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:45 น.
59. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.ทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:47 น.
60. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:48 น.
61. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:48 น.
62. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:49 น.
63. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:50 น.
64. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:50 น.
65. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:53 น.
66. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:53 น.
67. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 11:55 น.
68. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:02 น.
69. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:06 น.
70. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
71. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:24 น.
72. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:33 น.
73. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:39 น.
74. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:44 น.
75. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:52 น.
76. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 12:57 น.
77. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:00 น.
78. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:10 น.
79. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:13 น.
80. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:13 น.
81. ได้รับหนังสือเรียบร้อย
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:15 น.
82. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:21 น.
83. ได้รับเมล์แล้วขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:22 น.
84. รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:23 น.
85. รับแล้วขอบคุณคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:24 น.
86. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:25 น.
87. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:27 น.
88. รับแล้วค่า
หน่วยงาน : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:27 น.
89. ัรับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:28 น.
90. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:32 น.
91. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:33 น.
92. ได้รับแล้วค่ะ
93. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:41 น.
94. รับแล้วค่ะ
95. พิสูจน์หลักฐานอุตรดิตถ์ ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:42 น.
96. รับแล้วค้่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:42 น.
97. ไดัรับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:43 น.
98. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:44 น.
99. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:48 น.
100. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:49 น.
101. ได้รับแล้วค่ะ
102. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:51 น.
103. ได้รับแล้วครับ...
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:54 น.
104. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:54 น.
105. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:54 น.
106. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 13:58 น.
107. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:02 น.
108. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:06 น.
109. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:08 น.
110. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:12 น.
111. ได้รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:15 น.
112. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:21 น.
113. ได้รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:24 น.
114. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:29 น.
115. รับแล้วส่งต่อ ฝ.111
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:34 น.
116. 314 รับแล้วคร้บ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:36 น.
117. ได้รับแล้ว
118. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:45 น.
119. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:52 น.
120. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 14:57 น.
121. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 15:00 น.
122. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 15:04 น.
123. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 15:06 น.
124. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 15:12 น.
125. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 15:12 น.
126. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 15:23 น.
127. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 15:29 น.
128. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 15:30 น.
129. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.เมือง)
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 15:52 น.
130. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าปลา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 15:59 น.
131. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 16:20 น.
132. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 16:26 น.
133. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 26 พค. 66 17:11 น.
134. รับแล้วค่ะ
135. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: เสาร์ 27 พค. 66 10:26 น.
136. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.หาดล้า
รับเมื่อ :: เสาร์ 27 พค. 66 13:03 น.
137. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 07:28 น.
138. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 08:16 น.
139. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 08:21 น.
140. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 08:43 น.
141. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 08:57 น.
142. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 09:00 น.
143. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 09:09 น.
144. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 09:10 น.
145. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 09:11 น.
146. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 09:12 น.
147. ได้รับแล้วค่ะ
148. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 09:26 น.
149. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 09:33 น.
150. รับแล้ว
151. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 09:34 น.
152. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 09:42 น.
153. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 09:44 น.
154. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 10:01 น.
155. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 10:04 น.
156. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 10:12 น.
157. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : รพ.สต.ปางหมิ่น
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 10:12 น.
158. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 10:14 น.
159. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 10:21 น.
160. ีรับแล้ว
หน่วยงาน : การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 10:33 น.
161. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 10:38 น.
162. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ รพ.สต.สองห้อง
หน่วยงาน : รพ.สต.สองห้อง
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 11:04 น.
163. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 11:05 น.
164. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 11:24 น.
165. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 11:47 น.
166. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 11:49 น.
167. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 11:56 น.
168. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 13:14 น.
169. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 13:35 น.
170. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 13:45 น.
171. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 13:58 น.
172. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 14:03 น.
173. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 14:06 น.
174. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 14:14 น.
175. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 14:18 น.
176. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 14:59 น.
177. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 15:37 น.
178. ได้รับเอกสารแล้วขอบคุณครับ
หน่วยงาน : หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 15:50 น.
179. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 15:56 น.
180. รับแล้ว
181. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 16:04 น.
182. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 16:38 น.
183. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 29 พค. 66 16:47 น.
184. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 08:45 น.
185. รับแล้วค่่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 09:02 น.
186. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 09:14 น.
187. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 09:56 น.
188. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 10:02 น.
189. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 10:03 น.
190. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 10:04 น.
191. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 10:07 น.
192. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 10:10 น.
193. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 10:15 น.
194. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 10:18 น.
195. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : รพ.สต.วังกะพี้
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 10:35 น.
196. ได้รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 13:54 น.
197. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 14:05 น.
198. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 30 พค. 66 14:10 น.
199. ...
200. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : รพ.สต.คีรีทอง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 1 มิย. 66 08:11 น.
201. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 1 มิย. 66 11:12 น.
202. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 2 มิย. 66 15:00 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๘๑,๔๕๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖