สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 65 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:03 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:07 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:08 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:09 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:09 น.
6. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:10 น.
7. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:10 น.
8. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:14 น.
9. อรทัย รับค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:15 น.
10. ได้รับเมล์แล้วขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:15 น.
11. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:18 น.
12. รับแล้วคะ
13. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:20 น.
14. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:24 น.
16. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:28 น.
17. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:30 น.
18. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:30 น.
19. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:31 น.
20. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:31 น.
21. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:31 น.
22. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:33 น.
23. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:34 น.
24. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:37 น.
25. รับแล้ว
26. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:40 น.
27. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:40 น.
28. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:43 น.
29. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 10:50 น.
30. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:16 น.
31. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:17 น.
32. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:28 น.
33. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:33 น.
34. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:36 น.
35. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:36 น.
36. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:37 น.
37. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 11:40 น.
38. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
39. รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 12:16 น.
40. รับแล้วขอบคุณคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 12:39 น.
41. ได้รับแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 12:45 น.
42. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 12:52 น.
43. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 13:11 น.
44. ได้รับแล้วค่ะ
45. ได้รับแล้ว
46. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 13:29 น.
47. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 13:34 น.
48. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 13:37 น.
49. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 13:55 น.
50. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 14:29 น.
51. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 14:37 น.
52. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 14:55 น.
53. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
54. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 15:26 น.
55. รับแล้วค่ะ
56.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: พุธ 6 กย. 66 17:26 น.
57. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 08:35 น.
58. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:58 น.
59. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 10:13 น.
60. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 10:13 น.
61. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 10:53 น.
62. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 7 กย. 66 14:06 น.
63. รับเอกสารต้นฉบับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4
รับเมื่อ :: ศุกร์ 8 กย. 66 13:58 น.
64. รับแล้ว
65. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 22 กย. 66 08:55 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๙,๘๗๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖