สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 4 หน่วยงาน
1. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:23 น.
2. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 14:30 น.
3. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 11 กย. 66 18:20 น.
4. ทราบ
หน่วยงาน : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 08:10 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๑๗,๗๔๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖