สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 45 หน่วยงาน
1. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:18 น.
2. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:24 น.
3. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:29 น.
4. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:33 น.
5. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:34 น.
6. ทราบค่ะ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:35 น.
7. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:39 น.
8. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:39 น.
9. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:42 น.
10. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:49 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:50 น.
12. ได้รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:51 น.
13. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:51 น.
14. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 10:56 น.
15. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:02 น.
16. ัรับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:04 น.
17. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:04 น.
18. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:09 น.
19. อรทัย รับค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:11 น.
20. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:13 น.
21. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:14 น.
22. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:23 น.
23. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:40 น.
24. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:44 น.
25. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:45 น.
26. ได้รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:47 น.
27. รับแล้วขอบคุณคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:52 น.
28. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 11:58 น.
29. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 12:05 น.
30. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 12:07 น.
31. ได้รับเมล์แล้วขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 13:30 น.
32. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 13:37 น.
33. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 13:39 น.
34. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:15 น.
35. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:20 น.
36. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:21 น.
37.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 14:34 น.
38. ได้รับแล้วครับ
39. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 15:02 น.
40. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 15:33 น.
41. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 12 กย. 66 15:35 น.
42. รับแล้วค่ะ
43. รับแล้ว
44. ีรับแล้ว
หน่วยงาน : การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 10:10 น.
45. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 13:21 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๐,๖๗๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖