สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 177 หน่วยงาน
1. ัรับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:37 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:38 น.
3. อบต.หาดล้ารับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:38 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:39 น.
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:39 น.
6. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:40 น.
7. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:41 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:41 น.
9. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:41 น.
10. พิสูจน์หลักฐานอุตรดิตถ์ ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:43 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:43 น.
12. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:44 น.
13. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:45 น.
14. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:45 น.
15. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:45 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:45 น.
17. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:47 น.
18. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:47 น.
19. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:48 น.
20. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:48 น.
21. รับแล้ว
หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:49 น.
22. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:50 น.
23. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:51 น.
24. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:52 น.
25. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:52 น.
26. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:53 น.
27. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:53 น.
28. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ
29. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:55 น.
30. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:55 น.
31. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:55 น.
32. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:56 น.
33. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:57 น.
34. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:57 น.
35. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:58 น.
36. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:59 น.
37. ได้รับแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 13:59 น.
38. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:00 น.
39. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:00 น.
40. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:00 น.
41. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:01 น.
42. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:03 น.
43. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:03 น.
44. รับแล้วค่ะ
45. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:04 น.
46. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:04 น.
47. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:05 น.
48. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:06 น.
49. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:06 น.
50. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:10 น.
51. อรทัย รับค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:10 น.
52. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:11 น.
53. รับแล้วขอบคุณคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:11 น.
54. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:11 น.
55. ได้รับเมล์แล้วขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:13 น.
56. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:17 น.
57. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:19 น.
58. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:21 น.
59. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:21 น.
60. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:21 น.
61. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:22 น.
62. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำไคร้
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:23 น.
63. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:23 น.
64. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:26 น.
65. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:29 น.
66. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:29 น.
67. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:31 น.
68. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:32 น.
69.
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:32 น.
70. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:33 น.
71. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:34 น.
72. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:36 น.
73. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:36 น.
74. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:37 น.
75. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:39 น.
76. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:43 น.
77. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:43 น.
78. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:44 น.
79. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:48 น.
80. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:48 น.
81. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:49 น.
82. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:53 น.
83. ทต.จริม ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:54 น.
84. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:54 น.
85. ได้รีบเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:54 น.
86. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 14:58 น.
87. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:01 น.
88. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:05 น.
89. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:12 น.
90. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:13 น.
91. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:15 น.
92. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:16 น.
93. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:22 น.
94. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:25 น.
95. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:28 น.
96. ได้รับเเล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:29 น.
97. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:38 น.
98. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:38 น.
99. รับแล้ว
100. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:44 น.
101. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:45 น.
102. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:45 น.
103. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:47 น.
104. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 15:51 น.
105. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 16:02 น.
106. ได้รับแล้วค่ะ
107. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 16:09 น.
108. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 16:17 น.
109. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 16:20 น.
110. รับแล้วคะ
111. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 16:32 น.
112. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 16:43 น.
113. รับทราบค่ะ
114. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 17:25 น.
115. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 17:37 น.
116. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 13 กย. 66 17:54 น.
117. 314 รับแล้วคร้บ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 07:29 น.
118. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 07:49 น.
119. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 07:51 น.
120. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 07:51 น.
121. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 08:40 น.
122. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 08:43 น.
123. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 08:51 น.
124. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 08:54 น.
125. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 08:59 น.
126. ได้รับหนังสือแล้วคะ
127. ได้รับแล้วครับ
128. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:08 น.
129. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:08 น.
130. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:18 น.
131. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:18 น.
132. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:20 น.
133. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:29 น.
134. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:31 น.
135. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:36 น.
136. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:39 น.
137. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:40 น.
138. รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:41 น.
139. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:42 น.
140. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:46 น.
141. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:47 น.
142. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 09:48 น.
143. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:03 น.
144. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:04 น.
145. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:07 น.
146. รับทราบครับ
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:33 น.
147. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 10:35 น.
148. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:04 น.
149. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 11:44 น.
150. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 12:28 น.
151. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:08 น.
152. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:22 น.
153. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:24 น.
154. รับแล้ว
155. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 13:57 น.
156. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 15:08 น.
157. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 15:09 น.
158. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 16:16 น.
159. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 14 กย. 66 16:25 น.
160. ได้รับเอกสารแล้วขอบคุณครับ
หน่วยงาน : หน่วยงานประสานงานชายแดนไทย-ลาวประจำพื้นที่1
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 09:20 น.
161. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 09:44 น.
162. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 10:14 น.
163. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 10:15 น.
164. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรลับแล
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 11:10 น.
165. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 11:23 น.
166. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นางพญา
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 13:26 น.
167. รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 13:54 น.
168. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 15 กย. 66 15:00 น.
169. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 09:37 น.
170. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 13:16 น.
171. ได้รับแล้วค่ะ-
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 13:36 น.
172. ีรับแล้ว
หน่วยงาน : การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 18 กย. 66 14:13 น.
173. ทราบ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:07 น.
174. ได้รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 11:15 น.
175. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: พุธ 20 กย. 66 11:57 น.
176. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 09:17 น.
177. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 10:52 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๐๙,๐๖๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖