สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 17 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 07:57 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:28 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:30 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:34 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:37 น.
6. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:40 น.
7. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:51 น.
8. รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:54 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 08:55 น.
10. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:03 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:03 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:19 น.
13. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:39 น.
14. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 09:55 น.
15. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 10:08 น.
16. ได้รับเเล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 10:35 น.
17. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 11:44 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๑๙,๔๗๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖