สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 3 หน่วยงาน
1. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 14:37 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: อังคาร 19 กย. 66 15:26 น.
3. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 21 กย. 66 14:46 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๖๐,๔๑๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖