สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 213 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:06 น.
2. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:07 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:08 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นาอิน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:08 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ถ้ำฉลอง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:09 น.
6. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:09 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:09 น.
8. รับแล้ว
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:10 น.
9. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:10 น.
10. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:10 น.
11. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:10 น.
12. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:10 น.
13. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:10 น.
14. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:12 น.
15. อรทัยรับค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:12 น.
16. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:12 น.
17. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:13 น.
18. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:13 น.
19. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นายาง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:14 น.
20. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:14 น.
21. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:15 น.
22. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:15 น.
23. ได้รับแล้ว
24. ได้ัรับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.พญาแมน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:15 น.
25. ตอบรับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.ฝายหลวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:15 น.
26. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำปาด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:16 น.
27. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:16 น.
28. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:16 น.
29. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:16 น.
30. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:17 น.
31. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:17 น.
32. ได้รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ท่าแฝก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:18 น.
33. ได้รับเเล้วครับ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลหัวดง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:18 น.
34. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:18 น.
35. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เขื่อนสิริกิติ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:18 น.
36. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:18 น.
37. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:19 น.
38. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:20 น.
39. รับแล้ว
หน่วยงาน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:20 น.
40. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผักขวง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:22 น.
41. ได้แล้วเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:23 น.
42. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงเรียนอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:23 น.
43. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่วมจิต
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:24 น.
44. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:26 น.
45. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:28 น.
46. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:29 น.
47. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:29 น.
48. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ร่วมจิต
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:29 น.
49. ตอบแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:29 น.
50. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:29 น.
51. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:30 น.
52. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลผาจุก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:30 น.
53. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:31 น.
54. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:32 น.
55. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:32 น.
56. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:33 น.
57. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:34 น.
58. รับทราบค่ะ
59. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ข่อยสูง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:36 น.
60. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:38 น.
61. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:39 น.
62. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : การประปาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:40 น.
63. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:41 น.
64. ได้รับเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ผาเลือด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:41 น.
65. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:41 น.
66. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:41 น.
67. รับหนังสือแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:42 น.
68. ได้รับแล้วค่ะ
69. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:44 น.
70. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:44 น.
71. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่าสัก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:46 น.
72. รับทราบครับ
หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:49 น.
73. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลงิ้วงาม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:50 น.
74. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลน้ำริด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:52 น.
75. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านโคน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:52 น.
76. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลน้ำปาด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:53 น.
77. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:53 น.
78. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:54 น.
79. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลพระเสด็จ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:55 น.
80. รับแล้ว
หน่วยงาน : การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:55 น.
81. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:57 น.
82. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานที่ดินจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:58 น.
83. อบต.แม่พูล ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แม่พูล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:59 น.
84. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : อบต.เด่นเหล็ก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 09:59 น.
85. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:00 น.
86. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:00 น.
87. ขอบคุณค่ะ ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ในเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:01 น.
88. อบต.หาดล้ารับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดล้า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:02 น.
89. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:03 น.
90. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:05 น.
91. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ด่านแม่คำมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:07 น.
92. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:07 น.
93. ได้รับแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:09 น.
94. ได้รับหนังสือแล้ว/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:10 น.
95. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:11 น.
96. ได้รับหนังสือแล้วคะ
97. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:12 น.
98. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:13 น.
99. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำพี้
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:15 น.
100. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:16 น.
101. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:20 น.
102. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:20 น.
103. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสถิติจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:23 น.
104. รับทราบค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.ทุ่งยั้ง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:26 น.
105. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.ม่วงเจ็ดต้น
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:27 น.
106. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลฟากท่า
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:32 น.
107. รับแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:32 น.
108. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:33 น.
109. รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:33 น.
110. รับแล้วค่า
หน่วยงาน : ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:35 น.
111. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.นานกกก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:36 น.
112. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าสัก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:36 น.
113. รับแล้ว
หน่วยงาน : สถานีตำรวจภูธรลับแล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:36 น.
114. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำหมัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:38 น.
115. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:39 น.
116. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:40 น.
117. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านฝาย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:43 น.
118. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านหม้อ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:44 น.
119. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:46 น.
120. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:46 น.
121. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.วังดิน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:47 น.
122. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:47 น.
123. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : รพ.สต.วังกะพี้
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:47 น.
124. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:47 น.
125. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.หาดงิ้ว
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:48 น.
126. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.คอรุม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:53 น.
127. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:54 น.
128. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ่อทอง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:58 น.
129. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 10:58 น.
130. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:00 น.
131. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:10 น.
132. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:10 น.
133. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:11 น.
134. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:14 น.
135. รับเอกสารแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:15 น.
136. .
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:19 น.
137. เรือนจำอุตรดิตถ์ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:21 น.
138. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านเสี้ยว
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:21 น.
139. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:33 น.
140. รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไผ่ล้อม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:37 น.
141. ทต.จริม ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลจริม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:49 น.
142. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:50 น.
143. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:57 น.
144. ตอบรับครับ
หน่วยงาน : กอ.รมน.จว.อต.
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 11:58 น.
145. รับทราบ
หน่วยงาน : สำนักงานสัสดีจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 12:19 น.
146. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 12:19 น.
147. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านดารา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 12:25 น.
148. รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานคลังจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 12:38 น.
149. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลวังกะพี้
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 13:02 น.
150. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 13:04 น.
151. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 13:08 น.
152. รับแล้วค่ะ
153. ัรับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 13:17 น.
154. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่านนาขาม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 13:22 น.
155. รับแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 13:23 น.
156. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 13:42 น.
157. ได้รับหนังสือแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ท่ามะเฟือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 13:44 น.
158. รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ชัยจุมพล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 13:50 น.
159. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : รพ.สต.ปางหมิ่น
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 13:52 น.
160. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : อบต.สองห้อง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 13:55 น.
161. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.แสนตอ
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 14:02 น.
162. รับแล้วขอบคุณคะ
หน่วยงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 14:02 น.
163. ได้รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 14:04 น.
164. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 14:10 น.
165. รับเอกสารแล้วครับ
หน่วยงาน : มณฑลทหารบกที่35
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 14:10 น.
166. ได้รับหนังสือแล้ว
หน่วยงาน : อบต.ห้วยมุ่น
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 14:14 น.
167. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 14:21 น.
168. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 14:22 น.
169. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 14:35 น.
170. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 14:39 น.
171. รับเอกสารแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.สองคอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 15:08 น.
172. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 15:17 น.
173. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 15:19 น.
174. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 15:22 น.
175. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 15:27 น.
176. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 15:44 น.
177. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.วังแดง
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 15:49 น.
178. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 15:59 น.
179. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : อบต.นาขุม
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 16:08 น.
180. รับแล้ว
181. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 23 พค. 67 16:43 น.
182. 314 รับแล้วคร้บ
หน่วยงาน : กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่314
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 พค. 67 07:25 น.
183. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 พค. 67 07:30 น.
184. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลป่าเซ่า
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 พค. 67 08:06 น.
185. รับแล้ว
หน่วยงาน : อบต.บ้านด่าน
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 พค. 67 08:14 น.
186. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 พค. 67 09:11 น.
187. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ขุนฝาง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 พค. 67 09:42 น.
188. รัยแล้ว
หน่วยงาน : อบต.น้ำไผ่
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 พค. 67 10:23 น.
189. รับแล้วนะคะ
หน่วยงาน : อบต.บ้านแก่ง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 พค. 67 10:32 น.
190. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 พค. 67 11:31 น.
191. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.น้ำอ่าง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 พค. 67 13:25 น.
192. ได้รับแล้วครับ
193. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 พค. 67 14:52 น.
194. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลในเมือง
รับเมื่อ :: ศุกร์ 24 พค. 67 16:49 น.
195. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
รับเมื่อ :: จันทร์ 27 พค. 67 08:37 น.
196. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 27 พค. 67 09:22 น.
197. พิสูจน์หลักฐานได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: จันทร์ 27 พค. 67 10:03 น.
198. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ รพ.สต.สองห้อง
หน่วยงาน : รพ.สต.สองห้อง
รับเมื่อ :: จันทร์ 27 พค. 67 11:56 น.
199. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: จันทร์ 27 พค. 67 13:53 น.
200. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: จันทร์ 27 พค. 67 13:56 น.
201. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: จันทร์ 27 พค. 67 13:58 น.
202. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: จันทร์ 27 พค. 67 14:00 น.
203. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : รพ.สต.คีรีทอง
รับเมื่อ :: อังคาร 28 พค. 67 09:38 น.
204. อบต.ไร่อ้อยได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : อบต.ไร่อ้อย
รับเมื่อ :: อังคาร 28 พค. 67 09:59 น.
205. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
รับเมื่อ :: อังคาร 28 พค. 67 11:27 น.
206. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
รับเมื่อ :: อังคาร 28 พค. 67 18:18 น.
207. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 29 พค. 67 10:25 น.
208. รับเอกสารแล้ว
หน่วยงาน : โรงพยาบาลลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 29 พค. 67 14:24 น.
209. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 30 พค. 67 09:10 น.
210. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 10:03 น.
211. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตรอน
รับเมื่อ :: อังคาร 4 มิย. 67 14:57 น.
212. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 6 มิย. 67 10:19 น.
213. รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: ศุกร์ 14 มิย. 67 14:45 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๙๐๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖