สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 14 หน่วยงาน
1. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 07:33 น.
2. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 07:57 น.
3. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 07:59 น.
4. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:30 น.
5. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:35 น.
6. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:38 น.
7. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:51 น.
8. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:56 น.
9. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:57 น.
10. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:21 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:58 น.
12. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:25 น.
13. ัรับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:57 น.
14. รับแล้วค่ะ ส่งซ้ำเปล่าค่ะ
หน่วยงาน : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พฤหัสบดี 13 มิย. 67 13:25 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๖๙๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖