สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่รับเอกสารแล้ว 36 หน่วยงาน
1. ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ/ขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: อังคาร 11 มิย. 67 18:34 น.
2. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 07:33 น.
3. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 07:44 น.
4. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอลับแล
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 07:57 น.
5. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอพิชัย
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 07:57 น.
6. รับแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:03 น.
7. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:08 น.
8. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:18 น.
9. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:18 น.
10. อรทัยรับค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:26 น.
11. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:29 น.
12. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:32 น.
13. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:36 น.
14. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:37 น.
15. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:44 น.
16. ได้รับแล้วคะ
หน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:44 น.
17. รับแล้วคะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอเมือง
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:45 น.
18. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:50 น.
19. ได้รับแล้วครับ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 08:52 น.
20. ได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:02 น.
21. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:05 น.
22. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:06 น.
23. รับแล้วครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:06 น.
24. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:07 น.
25. ได้รับเอกสารแล้วค่ะ
หน่วยงาน : วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:08 น.
26. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอตรอน
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:27 น.
27. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:53 น.
28. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 09:57 น.
29. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:11 น.
30. ได้รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:28 น.
31. รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:32 น.
32. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:33 น.
33. รับแล้ว
34. ได้รับแล้วค่ะ
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:39 น.
35. ัรับเรียบร้อย
หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 10:55 น.
36. รับแล้ว
หน่วยงาน : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
รับเมื่อ :: พุธ 12 มิย. 67 12:04 น.
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๖๗๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖