สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. โรงพยาบาลพิชัย โทร. 055832064,055456300
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๖๘๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖