สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. โรงพยาบาลฟากท่า โทร. 055481061
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๒๖๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖