สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 45 หน่วยงาน
1. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๕๓๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖