สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 32 หน่วยงาน
1. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
2. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๓๓๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖