สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 8 หน่วยงาน
1. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๖,๙๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖