สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 35 หน่วยงาน
1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
3. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๕๑๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖