สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 4 หน่วยงาน
1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๗,๕๔๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖