สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 9 หน่วยงาน
1. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๔๑๐,๒๓๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖