สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 3 หน่วยงาน
1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
2. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
3. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๓๐๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖