สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 3 หน่วยงาน
1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
2. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี อุตรดิตถ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โทร. 094 1549697
3. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๕๒๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖