สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 86 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
2. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
3. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ โทร. 055431103
4. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
5. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
6. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
7. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
8. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
9. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
10. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
11. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๗,๒๔๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖