สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๖๘๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖