สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 3 หน่วยงาน
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร. 055414170
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา โทร. 055499121
3. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำปาด โทร. 055481006
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๙๘๔,๕๗๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖