สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 17 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๐,๗๙๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖