สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 80 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
2. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
3. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
4. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
5. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
6. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๘๕๕,๘๑๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖