สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 16 หน่วยงาน
1. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๓,๘๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖