สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 19 หน่วยงาน
1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
2. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
3. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
4. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๔,๑๕๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖