สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๔๑๐,๖๗๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖