สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 7 หน่วยงาน
1. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
2. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
3. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
4. อบต.ห้วยมุ่น โทร. 08-9856-4130
5. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
6. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
7. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๔,๙๘๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖