สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 9 หน่วยงาน
1. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
2. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
3. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
4. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
5. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
6. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
7. เทศบาลตำบลบ้านโคก โทร. 055486087
8. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
9. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๙๔,๐๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖