สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 2 หน่วยงาน
1. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
2. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๐๙๓,๘๔๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖