สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๔,๐๘๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖