สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 89 หน่วยงาน
1. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
2. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
3. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
4. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
5. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
6. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
7. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
8. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๓๔๕,๘๑๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖