สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 8 หน่วยงาน
1. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
2. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๘๕๓,๓๑๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖