สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๔,๕๑๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖