สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 78 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
2. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
3. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
4. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
5. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
6. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
7. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
8. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
9. เทศบาลตำบลบ้านโคก โทร. 055486087
10. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๔๑๐,๓๓๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖