สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 80 หน่วยงาน
1. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
2. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
3. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
4. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
5. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
6. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
7. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๔,๒๖๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖