สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 124 หน่วยงาน
1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
3. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
4. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
5. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
6. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
7. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
8. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
9. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
10. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
11. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
12. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
13. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๔,๕๓๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖