สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 239 หน่วยงาน
1. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โทร. 055832043
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 โทร. 055267235 ต่อ 6
3. หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ โทร. 055414091
4. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ โทร. 055431485 ต่อ 6
5. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด โทร. 055442950
6. สำนักงานการค้าภายในจังหวัด โทร. 055817743
7. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ โทร. 055411051
8. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โทร. 08-1886-9879
9. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน โทร. 055436751
10. อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ โทร. 055436752
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9 โทร. 055312732
12. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) โทร. 055428239
13. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055442813
14. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โทร. 055322727
15. กองพันทหารม้าที่7 โทร. 055428115
16. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 โทร. 055427592
17. กรมทหารม้าที่2 โทร. 055428119 ต่อ 76480
18. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
19. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
20. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
21. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
22. อบต.ป่าคาย โทร. 0-5582-5241-2
23. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
24. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
25. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
26. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
27. เทศบาลตำบลบ้านโคก โทร. 055486087
28. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
29. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
30. หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 055411977 ต่อ 21913
31. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
32. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411977 ต่อ 22378
33. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
34. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
35. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 055411038
36. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา โทร. 055499106
37. สถานีตำรวจภูธรตรอน โทร. 055491025
38. สถานีตำรวจภูธรพิชัย โทร. 055832099,055832060
39. สถานีตำรวจภูธรน้ำปาด โทร. 055481078
40. สถานีตำรวจภูธรทองแสนขัน โทร. 055418051
41. สถานีตำรวจภูธรฟากท่า โทร. 055489066
42. สถานีตำรวจภูธรบ้านโคก โทร. 055486016
43. ศูนย์บริหารการทะเบียบภาค5สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403044,055403045
44. สนง.ชลประทานที่3(พิษณุโลก) โทร. 055333001 ต่อ 200
45. โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โทร. 055411060,055416524
46. สำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง โทร.
47. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0897034913
48. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055-413501
49. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โทร. 063-8788451
50. สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055417452
51. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055830757-8
52. ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.
53. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1(คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์) โทร. 0634469516
54. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ โทร. 055479866
55. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โทร. 055442930
56. ศูนย์เดินรถภาคเหนือ โทร. 055411445
57. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055414616
58. ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411930
59. สำนักงานบริการโทรคมนาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055413898
60. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055403734,055403699
61. ธนาคารกรุงไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055444367
62. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411172
63. สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411070 ต่อ 1
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๑,๒๓๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖