สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 13 หน่วยงาน
1. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411660 22314
2. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่316 โทร. 055481185
3. กองร้อยตำรวจตะเวณชายแดนที่317 โทร. 055486177
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๐,๘๙๔,๕๓๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖