สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 38 หน่วยงาน
1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 055411235
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๑,๔๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖