สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 79 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
2. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
3. อบต.บ้านดารา โทร. 0-5549-6339
4. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
5. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
6. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
7. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
8. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
9. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๔๑๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖