สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 9 หน่วยงาน
1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า โทร. 08-1785-6334
2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน โทร. 08-1324-2994
3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย โทร. 08-1475-2436
4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง โทร. 08-1707-4497
5. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลับแล โทร. 08-7195-3200
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๒,๓๗๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖