สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 1 หน่วยงาน
1. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๖๔๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖