สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 79 หน่วยงาน
1. เทศบาลตำบลด่านนาขาม โทร. 055447086
2. เทศบาลตำบลหาดกรวด โทร. 055445118
3. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
4. อบต.บ้านดารา โทร. 0-5549-6339
5. อบต.นางพญา โทร. 08-9856-5208
6. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
7. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
8. อบต.น้ำไคร้ โทร. 0-5582-4251
9. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
10. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
11. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๕๒๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖