สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 54 หน่วยงาน
1. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
2. อบต.หาดสองแคว โทร. 0-5549-6098
3. อบต.น้ำไผ่ โทร. 08-5725-8911
4. อบต.ท่าแฝก โทร. 09-7923-6603
5. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
6. อบต.บ่อเบี้ย โทร. 0-5543-6766
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๓,๐๐๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖