สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 8 หน่วยงาน
1. อบต.ฟากท่า โทร. 0-5548-9269
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๘๘๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖