สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 8 หน่วยงาน
1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง โทร. 055414245
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โทร. 055450143
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๕๗๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖