สำหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่ยังไม่ตอบรับ 10 หน่วยงาน
1. อบต.ฝายหลวง โทร. 0-5545-0478
จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๕๒,๔๗๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖